โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จัดทำโดย กรรมวิธีข้อมูล.รร.นป.ยศ.ทอ. โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ