การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ อาวุโส รุ่นที่ ๖
เปิดการศึกษาระว่างวันที่ ๔ ต.ค. – ๙ พ.ย.๖๖

๑. การรายงานตัวของผู้เข้ารับการศึกษา  และการแต่งกาย
      ๑.๑  การรายงานตัวเปิดการศึกษา  ที่ รร.นป.ยศ.ทอ. ในวันพุธ ที่ ๔ ต.ค.๖๖, ๐๗๐๐
      ๑.๒  การแต่งกาย  
               ๑.๒.๑ ผู้เข้ารับการศึกษาชาย  เครื่องแบบชุดปกติเทาคอพับแขนยาว  หมวกทรงหม้อตาล 
                          ตามระเบียบกองทัพอากาศ
               ๑.๒.๒ ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง  เครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว  หมวกทรงกลมพับปีก
                          ตามระเบียบกองทัพอากาศ

๒. ค่าใช้จ่ายขณะเข้ารับการศึกษา
      ๒.๑  ค่าเสื้อกีฬา  คนละ ๑  ตัว                                                   ๒๕๐.-   บาท
      ๒.๒  ค่าถ่ายรูปหมู่ทั้งรุ่น                                                            ๑๕๐.-   บาท
      ๒.๓  ค่ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์                                         ๓๕๐.-    บาท
      ๒.๔  เสื้อคอกลม สีทราย  สำหรับใส่ฝึก  ๒  ตัว                        ๑๘๐.-    บาท
      ๒.๕  ค่ากางเกงกีฬา (กางเกงวอร์ม)  ๑  ตัว                                       ๒๕๐.-   บาท
               รวมเป็นเงิน ๑,๑๘๐.- บาท
 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)        

๓.   สิ่งของที่ผู้เข้ารับการศึกษาต้องจัดเตรียมมาใช้ 
      ๓.๑ ชุดฝึกแบบ ค. (ชุดพราง) พร้อมปักชื่อ และเครื่องหมาย               ๑       ชุด
      ๓.๒ หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ (เบเร่ต์)                                               ๑       ใบ
      ๓.๓  รองเท้าหนังครึ่งน่อง (คอมแบท ไม่ใช้ซิบ)                                 ๑       คู่
      ๓.๔  ห่วงโลหะหรือสายพานถ่วงขากางเกงชุดฝึก                              ๑        คู่
      ๓.๕  รองเท้ากีฬาสีขาว  ไม่มีลวดลาย                                                ๑        คู่
      ๓.๖  ถุงเท้า (สีดำ ๑ คู่ และสีขาว ไม่มีลวดลาย ๑ คู่)                          ๒        คู่