การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๑๐๐
เปิดการศึกษาระหว่างวันที่ ๕ ก.พ. - ๒๕ มี.ค.๖๗

๑. การรายงานตัวของผู้เข้ารับการศึกษา และการแต่งกาย
    ๑.๑ การรายงานตัว เปิดการศึกษาที่ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. ในวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ.๖๗ , ๐๗๐๐
    ๑.๒ การแต่งกาย 
           ๑.๒.๑. นายทหารประทวนชาย เครื่องแบบชุดปกติเทาคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
                       ตามระเบียบกองทัพอากาศ
           ๑.๒.๒. นายทหารประทวนหญิง เครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงกลมพับปีก เครื่องแบบ
                       ชุดข้าราชการกลาโหมพลเรือนแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล ตามระเบียบกองทัพอากาศ
           ๑.๒.๓. ทรงผมผู้เข้ารับการศึกษาชาย  ตัดผมสั้น ตามระเบียบกองทัพอากาศ
                       ทรงผมผู้เข้ารับการศึกษาหญิงไว้ผมยาวไม่ปกคอเสื้อด้านบน(พอดีติ่งหู) 
                       ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ

๒. ค่าใช้จ่ายขณะเข้ารับการศึกษา
     ๒.๑ ค่าเสื้อกีฬาคอปก คนละ ๒ ตัว                                                                          ๕๐๐.-     บาท
     ๒.๒ ค่าเสื้อยึดคอกลมสีน้าตาล คนละ ๓ ตัว  ตัวละ ๙๐.- บาท                                ๒๗๐.-     บาท
     ๒.๓ ค่ากางเกงกีฬา (วอร์ม)                                                                                     ๒๕๐.-      บาท
     ๒.๔ ค่าถ่ายรูปหมู่ทั้งรุ่น                                                                                            ๑๕๐.-     บาท
     ๒.๕ ค่ากระเป๋าถือพร้อมอาร์มติดกระเป๋า                                                                  ๒๙๐.-     บาท
     ๒.๖ หมวกแก็บลายพรางดิจิตอล ทอ.   (สำหรับฝึกภาคสนาม)                                 ๑๖๐.-     บาท
     ๒.๗ ถุง keep pack  (สำหรับฝึกภาคสนาม)                                                               ๑๙๐.-     บาท
     ๒.๘ ค่ากิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม                                               ๓๕๐.-     บาท
     ๒.๙ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด นำมาชำระในวันรายงานตัวเปิดการศึกษา  
             รวมเป็นเงิน ๒,๑๖๐- บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓. สิ่งของที่ผู้เข้ารับการศึกษาต้องจัดเตรียมมาใช้
     ๓.๑ ชุดฝึกแบบ ค. (ชุดพราง) พร้อมปักชื่อ และเครื่องหมาย อย่างน้อย                       ๒ ชุด
     ๓.๒ หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ (เบเร่ต์)                                                                         ๑ ใบ
     ๓.๓ รองเท้าหนังครึ่งน่อง (คอมแบท ไม่ใช้ซิป)                                                            ๑ คู่
     ๓.๔ ห่วงโลหะหรือสายพานถ่วงขากางเกงชุดฝึก                                                         ๑ คู่
     ๓.๕ รองเท้ากีฬาสีขาว ไม่มีลวดลาย                                                                             ๑ คู่
     ๓.๖  ถุงเท้า (สีดำ ๑ คู่ และสีขาว ไม่มีลวดลาย ๑ คู่)                                                     ๒ คู่
   
                                                           ----------------------------------------